T E K N I S K T   G Y M N A S I U M 
med facklinjer för:

MASKINTEKNIK            
*1961         1968
TELETEKNIK                    *
1961        1969


I förra årets Salut skrevs på denna sida en dödsruna över Tekniska gymnasiet i Motala. Detta torde ha varit en an­ing förhastat, eftersom patienten sedermera partiellt till­frisknade. Orsaken torde ha varit en felaktigt vald diagnos­tik. Sedan dess har begreppen alltmera klarnat och man vet. nu, hur man skall definiera en teknisk skolforms död. Med utgångs­punkt frän de allra senaste rönen, som kommit från SÖ, kan vi i detta nummer definitivt fastställa den maskintekniska lin­jens död. Vad beträffar den teletekniska linjens bortgång kommer den enligt den likaledes av SÖ utfärdade prognosen att ske om cirka ett år.

Till sist vill vi bara uttrycka två förhoppningar.

Den ena är att TG under det sista året av sin tynande tillva­ro skall kunna upprätthålla den stolta tradition, som det skapat i sin glans dagar. Den andra är att den obotliga sjuk­domen "integration'', som de senaste åren grasserat bland oli­ka skolformer, ej skall få. alltför ödesdigra följder för det svenska samhället.

GIIIM och GIIITe

Länk till fler tidsdokument