Förord 


Den närmaste anledningen till utgivandet av föreliggande "Strövtåg i Hembygden" är den, att den generation som upplevde sekelskiftets Motala, minskas mer och mer och att kunskapen om våra förfäders levnadsvillkor och insatser och om den stad, som var deras, blir allt mindre. Snart kommer Motala att få sina skildrare, sin historia, som är under utarbe­tande av fackmän. Här skall i all anspråkslöshet endast lämnas en antydan om minnen av människor och händelser, som jag vid olika tillfällen nedtecknat.  Texten har närmast karaktären av anteck­ningar och är inte avsedd att ge en samlad bild eller översikt av vår bygds historia. Men mina hågkomster kan kanske i någon mån bidra till att hos gamla och nya motalabor väcka till liv kärleken till hembygden och till att hålla fädenas arbete och insatser på olika områden i helgd. Om så bleve fallet, skulle det bereda mig, som tillhör den försvinnande generationen stor glädje.

Till Motala Tidning och särskilt dess chefredaktör Sven Slotter och redaktionssekreterare Lars Lidberg riktar jag ett varmt tack för det rika bild- och textmaterial, som tidningen ställt till mitt förfogande. Ett hjärtligt tack framför jag även till motalasonen, den mångkunnige kantorn Karl-Gösta Lundgren, för goda råd och värdefull hjälp på olika områden och till fru Ingeborg Dalvander, som varit mig behjälplig med renskrivningen av mina manuskript. 

Motala i januari 1975 

Einar Sjöö