Daniel Fraser, Verkstadens förste ledare.(Länk till en större uppsats)

 

FRASER

Fraser hade fått en förnämlig utbildning som mekaniker och maskinbyggare. Enligt kontrakt av den 8 augusti 1822 anställdes han i von Platens tjänst. För en lön av 210 engelska pund om året, fri bostad och fritt bränsle skulle han under en tid av två år arbeta ej över 10 timmar dagligen 6 dagar i veckan. Arbets- och bostadsort skulle vara Motala.

I ett brev av den 6 september 1822 från Bryan, Donkin & Co meddelades att två svarvar sänts till Sverige med S/S Venus samma dag. Det var de första maskinerna, som levererades till det Motala Verkstad, vilket just höll på att födas. Under månaderna september och oktober 1822 prov­kördes det engelska mudderverket, som under Frasers sakkunniga ledning ihopmonterats i Motala. Detta mudderverk, dess färdigställande och underhåll, blev den ursprungliga och anspråkslösa anledningen till Motala Verkstads grundande.

 

FÖDELSEDATUM: OKÄNT

Vilken dag började då Motala Verkstad sin verksamhet?

Enklaste sättet att få frågan besvarad förefaller vara att studera styrelseprotokollen. Eftersom verkstadens förste ägare var Kanalbolaget borde lösningen ligga i kanalverkets arkiv. Utan att detaljredogöra för resultatet av den företagna genomgången av stämmoprotokoll, räkenskapsböcker och andra dokument, kan följande fastslås: Vare sig dag eller månad kan fixeras!  

von Platen satte in hela sin kraft på att snarast få kanalen färdig  -  den var hans livsverk. Alla hinder - särskilt de av byråkratisk natur - irriterade honom uppenbarligen. Det är känt att hans tålamod hade en snäv begränsning. "F. d. Statsrådet, vice Amiralen, Riddaren och Commendeuren af Kong!. Maj:ts Orden, Högvälborne Grefve Herr B. B. von Platen" som bolagets ordförande tituleras i protokollen, var despotisk till sin natur. Var hans styrelse ibland tveksam så inväntade han ej dess sanktion utan handlade i tysthet på eget bevåg och talade något år senare om vad han gjort. Sådan var hans taktik i trängda lägen. 

Samma metod torde ha tillämpats då Motala Verkstad skulle börja sin verksamhet.

Då von Platen under en resa i England beställde mudderverket och anställde Fraser "såsom en skicklig och vand Mästare" framhölls det för kanalverket fördelaktiga i att någonstans anlägga en verkstad. Dokumenten från 1822 nämner intet om att Motala skulle bli platsen för anläggningen.

Först den 7 februari 1824 inleder von Platen en diskussion med orden: "Motala Verkstad, vars bestånd alltjämt vilar på mig..."(!) Sedan följer de övriga styrelseledamöternas inlägg i en livlig diskussion, som rätteligen borde ha förts 2 år tidigare. Dessförinnan finns ytterligt få noteringar om verkstaden i revisionsberättelser och andra handlingar.

När det gäller Motala Verkstad finns det sålunda en verklig start och en officiell. Den förra, som ju är av större intresse, kan sammankopplas dels med mudderverket, del med leveransen av de två svarvstolarna från England. Det är sannolikt att Fraser, då han var sysselsatt med sammansättningen av ångmudderverket, haft åtminstone ett skjul av enklaste slag att låsa in verktygen i nattetid. Det är också troligt att svarvarna ställdes upp under tak. Enligt det förda resonemanget kan starten inringas till sista kvartalet år 1822. Allra tidigast under oktober månad 1822 torde von Platen ha "tjuvstartat" den verkstadsrörelse som alltjämt är bestående under namnet Motala Verkstad.

Det var så det började